Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Gospodarka odpadami w Gminie Gostycyn

1. Akty prawne obowiązujące:

Ustawy:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2013 r., Nr 1923),
 • Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r.,  Nr 676),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.  z 2012 r., Nr 645).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
   o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

 

Uchwały:

 • uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023,
 • uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023” ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r., poz. 3764);

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gostycyn nt. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gostycyn:

 • Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  z dn. 20.05.2013 r., poz. 1988)
 • Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 28.02.2013 r., poz. 933),
 • Uchwała Nr XXIV/212/13 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 04.04.2013 r., poz. 1459),
 • Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 20.05.2013 r., poz. 1987),
 • Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26.02.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 4 marca 2015 r., poz. 632),
 • Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015 r.
 • Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 27 listopada 2015 r., poz. 3679) - obowiązuje od 01.01.2016 r.
 • Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 27 listopada 2015 r., poz. 3678) – obowiązuje od 01.01.2016 r.
 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 4 marca 2015 r., poz. 633),
 • Uchwała Nr V/26/2015 r. Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015 r. w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 4 marca 2015 r., poz. 630)
 • Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn - aby pobrać regulamin kliknij >>tutaj<<

 • Uchwała Nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi aby pobrać uchwałę kliknij >>tutaj<<,

 • Uchwała XIX/129/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 maja 2016 r., poz. 1835)2. DRUK DEKLARACJI OPŁATY ŚMIECIOWEJ

Pobierz TUTAJ - pdf


3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy na 2018 r.:

Aby sprawdzić kliknij na poniższe nazwy miejscowości:

 
 
 
 


4. Stawki oraz harmonogram opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


I.     Dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - opłaty zależne są od sposobu gromadzenia odpadów:

w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany na danej nieruchomości:

 • 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny na danej nieruchomości:

 • 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

II.    W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  komunalne stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

Wielkość pojemnika

Opłata za odbiór pojemnika

Odpady segregowane

Odpady mieszane

Poj. 110/120 l

25,00 zł

35,00 zł

Poj. 240 l

41,00 zł

59,00 zł

Poj. 1100 l

140,00 zł

210,00 zł

Kontener 7m3

440,00 zł

660,00 zł

Worek 80 l.

18,00 zł

31,00 zł


III. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uchwalono stawkę ryczałtową za rok: 

 • w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany– 140 zł/rok
 • w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – 100 zł/rok


Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:

- do 15 marca za I kwartał

- do 15 maja za II kwartał

- do 15 września za III kwartał

- do 15 listopada za IV kwartał


- opłata ryczałtowa do 15.09


5. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

kliknij tutaj, aby otworzyć plik

6. Analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gostycyn

Rok 2013 - kliknij, aby otworzyć

Rok 2014 - kliknij, aby otworzyć

Rok 2015 - kliknij, aby otworzyć

Rok 2016 - kliknij, aby otworzyć


7. PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Gospodarka odpadami kumunalnymi tzw. "PROBLEMOWYMI"

Na terenie naszej gmina już od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 13.00.

 Punkt znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Gostycynie.

Osoby, które do chwili obecnej wywiązały się z obowiązku przedłożenia deklaracji śmieciowej do tut. Urzędu w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej (opłata uiszczana kwartalnie za indywidualny wywóz) mają możliwość indywidualnego dowozu tzw. „komunalnych odpadów problemowych”.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady opakowaniowe tj. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania materiałowe;
 • Odpady niebezpieczne: leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin itp.
 • Odpady wielkogabarytowe: Meble, stolarka budowlana itp.
 • Odpady biodegradowalne: resztki organiczne, liście, gałęzie, trawy,
 • Odpady budowlane: gruz, metal, itp.
 • Odpady elektroniczne: zużyta elektronika z gospodarstw domowych,
 • Odpady niebezpieczne: rozpuszczalniki, alkalia, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne  odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freon, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
 • zużyte opony od pojazdów osobowych

Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane
i niezanieczyszczone innymi odpadami.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. Natomiast w przypadku mieszkańców, którzy nie mają możliwości dowozu zebranych odpadów wielkogabarytowych, bądź zużytego sprzętu elektrycznego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, istnieje możliwość odbioru ww. odpadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi przy wcześniejszym zgłoszeniu powyższej potrzeby pracownikowi Urzędu Gminy – Pani  Barbarze Patoleta lub Panu Pawłowi Patoleta.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gostycyn za bieżący okres rozliczeniowy.

Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych

 z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w zamkniętym kontenerze gospodarczym w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać
z worków do oznaczonego kontenera.

 

Do PSZOK NIE SĄ przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • sprzęt budowlany,
 • urządzenia przemysłowe,
 • odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej. 

 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gostycyn do pobrania >>tutaj<<


 

8. Segregowanie odpadów

 

Zasady segregowania odpadów - kliknij tutaj, aby otworzyć plik

Informacja o bioodpadach - kliknij tutaj, aby otworzyć plik


 9. Edukacja ekologiczna dla najmłodszych


Materiały do wydrukowania (kliknij aby otworzyć):

KRZYŻÓWKA

WYKREŚLANKA

SEGREGOWANIE

ODPADY BIODEGRADOWALNE

QUIZ

 

10. Ogłoszenia

Ogłoszenie 1

Szanowni Państwo!

              Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostycyn będzie wykonywało w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Komunalne z Tucholi Sp. z o.o.

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

            Nadmieniamy, iż od dnia 1 lipca 2016 r. zmieni się sposób zbierania odpadów segregowanych. Zmiana dotyczy sposobu gromadzenia odpadów w workach:

 kolor żółty  - plastik, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe /bez metalu/

 • kolor niebieski – papier, tektura i metal,
 • kolor zielony – szkło.

             Ponadto dodana została dodatkowa frakcja odpadów, która będzie odbierana z terenu Gminy Gostycyn – bioodpady (odpady mokre, kuchenne i zielone), które będą zbierane
w workach – kolor brązowy.

 

Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych została podzielona na 2 okresy:

 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

            Harmonogram odbioru bioodpadów oraz worki (brązowe) zostaną dostarczone przez Wykonawcę mieszkańcom gminy Gostycyn (którzy wcześniej zgłosili swoje zainteresowanie zbiórką ww. odpadów)  do dnia 30.06.2016 r.

Ogłoszenie 2

            Działając na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250.), uprzejmie informujemy, iż ww. przepisy wymusiły na Gminie wprowadzenie nowej metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
W wyniku powyższej zmiany, Rada Gminy Gostycyn Uchwałą Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Rok 2015, poz. 630 z dnia 4 marca 2015 r.) uchwaliła ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 100,00 zł za rok w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 140,00 zł za rok w przypadku zbierania odpadów komunalnych  w sposób zmieszany.

         Zgodnie z art. 6m cyt. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

         W związku z powyższym,  uprzejmie informujemy, iż właściciele domków letniskowych lub nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych, którzy nie złożyli stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć ww. deklarację. 

         Deklarację można składać osobiście w placówce urzędu, za pomocą Poczty Polskiej, przez pełnomocnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP). 

         W przypadku niezłożenia ww. deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o cyt. ustawy).

         Wszelkie informacje dotyczące przedłożenia ww. deklaracji można uzyskać pod  nr tel. 52 3367313.

Ogłoszenie 3

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącach : listopad i grudzień br. nastąpi weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez mieszkańców Gminy Gostycyn (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość).

 

Pragniemy przypomnieć, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości  jest obowiązany  złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gostycyn w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tej zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy Gostycyn o sprawdzenie, czy dane zawarte w Państwa deklaracjach są aktualne.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52 3367313, pokój nr 6.

Ogłoszenie 4

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostycyn będzie wykonywało w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Komunalne z Tucholi Sp. z o.o. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaja bez zmian.

 
 
 
 
Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl