Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

O Gminie

Gmina Gostycyn położona jest w południowo - zachodniej części powiatu tucholskiego w województwie kujawsko - pomorskim przy drodze wojewódzkiej stanowiącej główne połączenie Tucholi z Bydgoszczą. Powierzchnię 136 km2 zamieszkuje ponad 5,4 tys. osób. Zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni zaliczana jest do grupy gmin mniejszych. Gmina posiada bardzo korzystny zwarty kształt, a ośrodek gminny położony jest centralnie i jest dobrze dostępny z terenu całej gminy.

  W strukturze użytkowania gruntów zaznacza się umiarkowany udział powierzchni leśnych, zajmujących 29 % powierzchni i położonych głównie we wschodniej części gminy. Gmina charakteryzuje się dosyć korzystnymi w skali województwa i najlepszymi w powiecie warunkami rozwoju rolnictwa.

Gmina charakteryzuje się bardzo dobrze (w skali powiatu najlepiej) rozwiniętą siecią osadniczą. Siedziba gminy należy do bardzo dużych miejscowości wiejskich. Aż 8 miejscowości zaliczanych jest do grupy wsi rozwojowych. Większość instytucji zlokalizowano w łatwo dostępnej siedzibie gminy, ale dobrze wyposażone są także inne miejscowości, w których działają między innymi szkoły podstawowe, kościoły parafialne, urzędy pocztowe, placówki kulturalne.

Gmina charakteryzuje się średnim rozwojem poziomu przedsiębiorczości. Struktura branżowa działających podmiotów jest typowa - dominującym rodzajem działalności jest handel i naprawy. W strukturze zatrudnienia dominują firmy prowadzące działalność w rolnictwie - dają pracę około 1/5 zatrudnionych, duże udziały w zatrudnieniu notują także handel i naprawy (17 %), edukacja (12 %) i budownictwo (10 %). Z pracy we własnym gospodarstwie rolnym utrzymuje się około 16 % ludności wieku powyżej 15 lat.

 

o_gminie_lewy.jpg

prawy_o_gminie.jpg

 

Główną osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 237 (zapewniająca między innymi dalekobieżne połączenia PKS), a połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami zapewnia dosyć dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. Gmina pozbawiona jest osobowej komunikacji kolejowej. Sieć telekomunikacyjna od wielu lat jest znacznie lepiej rozwinięta niż przeciętnie na obszarach wiejskich województwa. Prawie wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z wodociągu gminnego, a około 70% ludności - z sieci kanalizacyjnej. W gminie istnieje techniczna możliwość rozwoju sieci gazowej.

 

golebnik.jpg

 

Dominującą funkcją Gminy Gostycyn jest rolnictwo. Stosunkowo korzystne warunki przyrodniczej jego rozwoju oraz dobra struktura agrarna będą powodowały utrzymywanie wiodącej roli rolnictwa w kolejnych latach. Aktywizacja gospodarcza gminy i restrukturyzacja rynku pracy w kierunku rozwoju działalności pozarolniczych pozwolą na stosunkowo płynne zmniejszanie liczby osób utrzymujących się z rolnictwa, a tym samym na poprawę efektywności gospodarowania. Zwiększenie liczby miejsc pracy może nastąpić między innymi poprzez rozwój turystyki i przetwórstwa rolnego.

 

slonca_zza_drzew.jpg

most.jpg

 

 

maki_o_gminie.jpg

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl