Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

27 listopada 2017 09:54 | Aktualności

Konkurs fotograficzny "Cztery twarze Rozalii"

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat” w Gostycynie organizuje konkurs fotograficzny pt. „Cztery twarze Rozalii”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja kultu św. Rozalii w Gostycynie poprzez fotograficzne ujęcie jej wizerunku w czterech porach roku. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko.

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech kategoriach:
* dzieci klas IV-VI
* młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna
* dorośli

 Każdy uczestnik może nadesłać 4 fotografie, każde wykonane w innej porze roku. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych. Mogą być one wykonane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym:

- dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

 

 - nie będą akceptowane prace:

 

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże)

Fotografie (bez oprawiania) należy dostarczyć co najmniej w formacie A4, a także oryginały zdjęć na płycie CD. W przypadku drukowania w warunkach domowych musza być wydrukowane na papierze fotograficznym.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się na II ROZALIADZIE na boisku przy Szkole Podstawowej w Gostycynie 1 września 2018r. ok. godziny 17-stej. Prace zwycięzców zostaną też zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej pod tym samym tytułem w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie od 1 września - 30 października 2018r. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin nadsyłania prac mija dnia 31 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki). Fotografie na Konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Organizatora: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Burchat, ul. Główna 35,89-520 Gostycyn. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej www.gokgostycyn.pl zakładka do pobrania lub w siedzibie stowarzyszenia