Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

14 grudnia 2018 08:20 | Aktualności

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Wielkiej Kloni

Dnia 12 grudnia 2018 r. w sołectwie Wielka Klonia odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na ogólną liczbę 354 uprawnionych, obecnych było 24 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 71 osób. W związku z brakiem quorum pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

 

Zebranie do wyboru sołtysa i rady sołeckiej powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

1. Krystyna Tarkowska-Wamka - Przewodniczący

2. Beata Frelke - członek

3. Andrzej Ziemiński - członek

 

Kandydata na sołtysa zgłoszono Panią Katarzynę Henszczyk.

W wyniku tajnego głosowania zgłoszona kandydatka na sołtysa otrzymała 24 głosy i w związku z powyższym po raz kolejny sołtysem Wielkiej Kloni została Pani Katarzyna Henszczyk.

 

 

Kolejnym punktem było wyłonienie rady sołeckiej, która zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu składa się z 8  osób. Mieszkańcy zgłosili 8 kandydatów do rady sołeckiej. W wyniku tajnego głosowania wybranymi członkami rady sołeckiej zostali:

1. Jan Juszczyk 

2. Cecylia Senska

3. Krzysztof Henszczyk

4. Anna Pawelec

5. Dariusz Wamka

6. Andrzej Pik

7. Stanisław Kaciński

8. Zofia Warmbier

 

Na koniec zebrania pan Wójt pogratulował pani sołtys wyboru.

Następnie pani Sołtys podziękowała mieszkańcom za zaufanie oraz podziękowała pani Krystynie Tarkowskiej-Wamka radnej gm. Gostycyn poprzedniej kadencji i wręczyła jej kwiaty i upominek. 

Zdjęcia: