Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

14 grudnia 2018 08:30 | Aktualności

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Przyrowie

Dnia 12 grudnia 2018 r. w sołectwie Przyrowa odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na ogólną liczbę 114 uprawnionych, obecnych było 19 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 23 osoby. W związku z brakiem quorum pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

 

Mieszkańcy zgłosili następujących kandydatów na sołtysa: panią Agnieszkę Behrendt oraz panią Krystynę Górną.

 

W wyniku tajnego głosowania sołtysem została wybrana Pani Krystyna Górna.

 

Kolejnym punktem było wyłonienie rady sołeckiej, która zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu składa się z 4  osób. Mieszkańcy zgłosili 4 kandydatów do rady sołeckiej. W wyniku tajnego głosowania wybranymi członkami rady sołeckiej zostali:

1. Agnieszka Behrendt 

2. Ludmiła Zaremba-Bielecka

3. Marzena Przytarska

4. Iwona Fröhlke