Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

20 grudnia 2018 10:41 | Aktualności

Bagienica ma nowego Sołtysa i Radę Sołecką

Dnia 17 grudnia 2018 r. w sołectwie Bagienica odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na ogólną liczbę 226 uprawnionych, obecnych było 35 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 45 osób. W związku z brakiem quorum pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

 

Zebranie do wyboru sołtysa i rady sołeckiej powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

1. Piotr Marciocha - Przewodniczący

2. Elżbieta Gąsiorowska - członek

3. Małgorzata Kotwica - członek

 

Kandydata na sołtysa zgłoszono Panią Sabinę Sobczyk.

W wyniku tajnego głosowania zgłoszona kandydatka na sołtysa otrzymała 35 głosów i w związku z powyższym po raz pierwszy sołtysem Bagienicy została Pani Sabina Sobczyk.

 

 

Kolejnym punktem było wyłonienie rady sołeckiej, która zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu składa się z 4  osób. Mieszkańcy zgłosili 4 kandydatów do rady sołeckiej. W wyniku tajnego głosowania wybranymi członkami rady sołeckiej zostali:

  1. Danuta Lutoborska
  2. Elżbieta Kawska
  3. Henryk Misiak
  4. Kazimierz Napiontek

 

Na koniec zebrania pan Wójt pogratulował pani sołtys wyboru i życzył dobrej współpracy.

Następnie podziękował ustępującemu Sołtysowi Panu Piotrowi Marciocha za dwukrotną kadencję.

Pan Marciocha podziękował panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu za współpracę.

 

 

 

 

Zdjęcia: