Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

20 grudnia 2018 10:55 | Aktualności

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Małej Kloni

Dnia 17 grudnia 2018 r. w sołectwie Mała Klonia odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na ogólną liczbę 247 uprawnionych, obecnych było 30 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 49 osób. W związku z brakiem quorum pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

Zebranie do wyboru sołtysa i rady sołeckiej powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

1. Dorota Górecka - Przewodniczący

2. Robert Porazinski - członek

3. Grzegorz Bogdowski - członek

 

Kandydata na sołtysa zgłoszono Panią Barbarę Nahorską.

W wyniku tajnego głosowania zgłoszona kandydatka na sołtysa otrzymała 29 głosów i w związku z powyższym po raz kolejny sołtysem Małej Kloni została Pani Barbara Nahorska.

 

Kolejnym punktem było wyłonienie rady sołeckiej, która zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu składa się od 4 do 8 osób. Mieszkańcy zgłosili 6 kandydatów do rady sołeckiej. W wyniku tajnego głosowania wybranymi członkami rady sołeckiej zostali:

Krzysztof Kolasa 

Ewelina Drzewiecka

Krystyna Domek

Zygmunt Piesik

Bogdan Bereda

Andrzej Górniak

 

 

Na koniec zebrania pan Wójt pogratulował pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej wyboru.

 

 

 

Zdjęcia: