Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

24 września 2019 14:05 | Aktualności

Masz problem z odpadami rolniczymi? Postaramy się o ich zagospodarowanie.

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem,  dotyczącym możliwości uzyskania przez Gminy dotacji do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (odpady z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przeanalizowanie własnych potrzeb i zgłaszanie zapotrzebowania na usunięcie w/w odpadów.

Zgodnie z założeniem programowym, stopień dotacji przewidziany to 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć sumy iloczynów:

1) 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia,

2) 700 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Nabór wniosków do 28.10.2019 r. wyłącznie na obowiązującym druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rolnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w programie, zgodnie z regulaminowymi postanowieniami, zobowiązani są, we własnym zakresie, dowieźć zdeklarowane odpady w wyznaczone przez Gminę Gostycyn miejsce (na terenie gminy) w określonym terminie.

O miejscu oraz terminie poinformujemy po zakończonej, całościowej procedurze, oceniając na podstawie przedłożonych wniosków zapotrzebowania zaplecza technicznego na ten cel. 

Z uwagi na przedział czasowy, możliwy na przygotowanie przez Gminę dokumentacji aplikacyjnej oraz wszelkie towarzyszące temu spraw organizacyjne, Gmina doświadczona realizacją podobnych wniosków, zastrzega sobie możliwość odrzucania wniosków niekompletnych, ogólnikowych, które nie zostały złożone na obowiązującym druku lub zawierających informacje nie będące istotą aplikacji o w/w środki (np. złożenie wniosku o utylizację środków chemicznych, opon rolniczych, azbestu itp.).

Jednocześnie informujemy, iż złożenie kompletnego wniosku o utylizację odpadów z działalności rolniczej, nie jest jednoznaczne z możliwością otrzymania dotacji. Gmina Gostycyn zobowiązana jest przedłożyć kompleksowy wniosek w drodze konkursu.

 Szczegółowych informacji w przedmiocie sprawy udziela koordynator zadania  Inspektor Gminny p. Paweł Patoleta tel.         52 33 67 313

Aby pobrać wniosek kliknij TUTAJ

Załączniki:

Wniosek na utylizację odpadów w rolnictwie [654.21 KB]