Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

16 listopada 2017 20:22 | Aktualności

Ruszyły prace związane z utylizacją azbestu z budynków uszkodzonych przez sierpniową nawałnicę

Informujemy, iż 10 listopada 2017 roku, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Gostycyn ws. zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gostycyn.

Dzięki wsparciu środków pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu rozpoczęto już realizację zadania  „Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostycyn – edycja 2017 nawałnica‘’.

Zakres szkód z udziałem surowca azbestowego był na tyle duży, iż Gmina Gostycyn zmuszona była niemal w ekspresowym tempie ogłosić przetarg na zagospodarowanie szkodliwego wyrobu.  Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1 obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gostycyn. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest zgodnie z przedłożonymi wnioskami od mieszkańców wynosi 2690 m2 tj. łącznie ~  53,80 Mg.

Część  2  obejmuje transport i unieszkodliwianie azbestu  na terenie gminy Gostycyn.

Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest zgodnie z przedłożonymi wnioskami od mieszkańców wynosi 19 490,50 m2 tj. łącznie ~ 389,810 Mg.

Dla każdej z części wpłynęło po 5 ofert. W pierwszej części postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. z siedzibą w Zgórsku za cenę 34 862,40 zł brutto.

Natomiast wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na transport i unieszkodliwianie azbestu została firma P. P. H. U. „EKO-GRUNT” Wojciech Wieczorek z Bielsko-Białej za cenę 146 506,19 zł brutto.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcami robót i rozpoczęto utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn.

Z uwagi na niezależne od Gminy Gostycyn wytyczne w sprawie konieczności zagospodarowania azbestu z terenu gminy w terminie rozliczenia całości zadania do 15 grudnia br., określono wykonawcom termin realizacji usług wynikających z postępowania przetargowego do 24 listopad 2017r.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy mieszkańców gminy o współpracę i uwzględnienie niezależnych od nas terminów.

Począwszy od dnia dzisiejszego w/w podmioty zobowiazane są do bezposredniego kontaktu z mieszkańcami gminy, którzy zgłosili konieczność utylizacji azbestu.

 

W przypadku pytań w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny z p. Pawłem Patoleta, który odpowiada za właściwą  realizację przedmiotowego zadania tel. 52 33 67 313.

 


 


 

Przypomnijmy, iż Gmina Gostycyn znając skalę szkód wynikających z następstw sierpniowej nawałnicy, nie czekając za oficjalnym komunikatem w sprawie możliwości aplikacji o środki zewnętrzne na utylizację wyrobów azbestowych już 08.09.2017 r. ogłosiła nabór wniosków na utylizację szkodliwego wyrobu.

W połowie września otrzymano oficjalny komunikat od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o możliwości ubiegania się o dotację w tym zakresie. W przesłanym Komunikacie określono warunki konieczne ubiegania się o środki na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z dołączoną informacją nabór wniosków ruszył od połowy września do 31.10.2017 r.

 

 Aby jak najlepiej wykorzystać okres naborowy  wniosków  i dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, zdecydowano się do przeprowadzenia szczególnej kampanii informacyjnej. W tym celu 2 krotnie poproszono księży, których parafie zlokalizowane są na terenie gminy, o poinformowanie mieszkańców o możliwości ubiegania się o środki. Dodatkowo kilkakrotnie odświeżano w tym zakresie informację na stronie internetowej Gminy oraz udzielano mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy bezpośrednio informacji przy okazji ubiegania się o środki ministerialne na usuwanie skutków nawałnicy. Informacje o mozliwości ubiegania sie o środki, rozwieszone były również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach, w banku oraz w Urzędzie Gminy.

 

Nabór trwał do ostatniego dnia w którym Gmina zobowiązana była dostarczyć wszelkie dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznanie promesy tj. 31.10.2017 r.

 

Łącznie złożono 123 wnioski na utylizację azbestu zgodnie z określonym wzorem przeliczeniowym na przewidywalną masę ok. 443,61 Mg (tony) z czego na samą utylizacje wpłynęło 114 wniosków, a na demontaż i utylizację  9.

 

Należy podkreślić, iż liczba przedłożonych wniosków nie zawsze jest odpowiednikiem ilościowym świadczącym o ogólnej liczbie obiektów na których ewidencjonuje się szkody. Analizując wnioski mieszkańców należy stwierdzić, iż częstym przypadkiem rozpatrywanym we wnioskach było określenie nieruchomości na których ewidencjonuje się szkody nawet nawet na trzech obiektach.

Przeczytano: 608 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl