Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

31 października 2018 09:22 | Aktualności

III KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GostycynieWÓJT GMINY GOSTYCYN

OGŁASZA III KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

 

            Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności Leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia6 lutego  2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie  leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r. poz.393 z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia  Konkursu.

 

I.            Wymagane kwalifikacje kandydata

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 46 ust. 2  ustawy  z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej (Dz. U. z  2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

 

Wymagania niezbędne kandydata:

1)      posiada wykształcenie  wyższe;

2)      posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków kierownika;

3)      posiada co najmniej  pięcioletni  staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe  na kierunku zarządzania  i co najmniej  trzyletni  staż pracy;

4)       nie został prawomocnie skazany za przestępstwo  popełnione umyślnie.

 

Wymagania preferowane kandydata: wykształcenie medyczne z prawem wykonywania  zawodu lekarza rodzinnego lub internisty.  

2.      W zakresie wiedzy i doświadczenia  od kandydata  wymagana jest  w szczególności:

1)      dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia;

2)      umiejętność kierowania zespołem i współpracy  w zespole;

3)      umiejętność podejmowania decyzji;

4)      umiejętność motywowania podległych pracowników;

5)      znajomość przepisów w zakresie finansów  publicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

6)      znajomość przepisów w  zakresie prawa pracy dotyczącego samodzielnych  publicznych zakładów  opieki zdrowotnej.

 

II.            Wymagane dokumenty

 

1.      Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjecie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gostycynie;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom + suplement) wymagane do zajmowania stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie;

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy wskazany  w ogłoszeniu
 o konkursie;

5)      kandydaci  mogą  przedstawić także  inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

6)      koncepcję funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie;

7)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego  opatrzona datą nie wcześniej niż miesiąc  przed dniem zgłoszenia  do konkursu;

8)      oświadczenie  kandydata  o braku prawomocnie orzeczonego  wobec niego  zakazu  zajmowania stanowiska kierowniczego  w samodzielnym  publicznym zakładzie  opieki  zdrowotnej;

9)      oświadczenie  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie  danych  osobowych  w celu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na stanowisko  Kierownika  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie, zgodnie  z ustawą  z dnia  29  sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.)

2.      Dokumenty wymienione  w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5  mogą być  składane  w formie  kserokopii poświadczonych  za zgodność  z oryginałem,  przy czym  poświadczenie  może  być  dokonane  przez  kandydata.  Na  prośbę Wójta  Gminy Gostycyn  lub Komisji  Konkursowej  kandydat  jest  zobowiązany  przedstawić  oryginały dokumentów.

3.      Pozostałe  dokumenty  powinny  być  złożone  w formie  oryginałów, przy czym  dokumenty  wymienione  w ust. 1 pkt 1, 3, 6, 8 i 9  powinny  być własnoręcznie  podpisane  przez kandydata.

 

III.            Miejsce oraz termin złożenia dokumentów

1.      Dokumenty konkursowe kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętej kopercie, osobiście lub listownie, na adres: Urząd Gminy w Gostycynie, 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8, pokój nr 13, w terminie do 16 listopada 2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

2.      Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię  i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie”.

3.      Oferty, które wpłyną do urzędu po upływie podanego termin nie będą rozpatrywane.

 

IV.            Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur:

1.      Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów tj. do dnia 30 listopada br., w Urzędzie Gminy w Gostycynie sala nr 13 .

2.      O terminie i miejscu przeprowadzenia przez Komisję Konkursową indywidualnych  rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

V.            Informacja o zasadach  udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie -  ww. materiały można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostycynie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 – po uprzednim uzgodnieniu z właściwym pracownikiem SP ZOZ terminu udostępnienia żądanych materiałów – tel.  52 334-60-24 oraz na stronie internetowej http://poradnia-gostycyn.pl/

 

VI.            Dodatkowe informacje

1.      Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy Gostycyn.

2.      Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 5 lipca 2018 r. dostępny jest na stronie http://bip.gostycyn.pl w aktualnościach.

Przeczytano: 427 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl