Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

19 stycznia 2019 14:14 | Aktualności

Dotacja do utylizacji wyrobów zawierających azbest - zmiana kryteriów dofinansowania na 2019 r.

Wójt Gminy Gostycyn informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn na 2019 rok.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W odróżnieniu do lat ubiegłych nastąpiła znacząca zmiana kryteriów dofinansowania zadania.

Prognozuje się, iż maksymalna wartość dofinansowania na rok 2019 wynosi 70%, a nie jak do tej pory 100%(jednak nie więcej niż 1000zł od tony unieszkodliwionego wyrobu zawierającego azbest) i obejmuje roboty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, zobowiązane są do złożenia na obowiązującym druku, wniosek w siedzibie Gminy Gostycyn (pokój nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie w/w wniosku we wskazanym terminie oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tucholi robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Mieszkańcy, których nieruchomości nie są z różnych przyczyn ujęte w gminnej bazie azbestowej, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie (wymóg formalny podmiotu przyznającego dofinansowanie).Podobna sytuacja odnosi się do podmiotów, które wykorzystały przysługujący limit środków pomocy publiczej de minimis.

Projekt realizuje WFOŚIGW w Toruniu natomiast wyłącznym beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Gostycyn, która rozdysponowuje środki.

Jednocześnie informuję, iż złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, poszczególne wnioski mieszkańców nie zostaną zrealizowane w 2019 r.

Szczegóły w zakresie w/w programu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy lub telefonicznie u pracownika prowadzącego sprawę (52 3367 313 - Paweł Patoleta Inspektor Gminy Gostycyn).

Przeczytano: 472 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl