Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

24 kwietnia 2019 10:29 | Aktualności

Twój pies, Twoje obowiazki!

W związku z powtarzającymi się sytuacjami dotyczącymi naruszeń przepisów niewłaściwego utrzymania zwierząt domowych, w tym w szczególności psów, przypominam, iż zakres utrzymania czworonogów reguluje m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn.

Niestety, ostatnie wydarzenia wskazują, że nie wszyscy mieszkańcy gminy przykładają uwagę do powyższej kwestii. Następstwem zaniedbań są często przypadki dotyczące zaewidencjonowanych pogryzień przez psy nieodpowiednio zabezpieczone.

Często ewidencjonuje się również wałęsające zwierzęta, które z mocy prawa przechodzą pod opiekę Gminy, narażając budżet na niepotrzebne wydatki określone w Gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Z uwagi na powyższe, raz jeszcze przypominamy zapisy ROZDZIAŁU 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Gostycyn w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostycyn”.

4. Zwierzęta gospodarskie winny być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości zwierzęcia z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich, oraz odpowiedniego oznakowania tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o występowaniu zwierzęcia, zawieszoną bezpośrednio przy wejściu na posesję.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt, zobowiązani są do stałego dozoru nad

zwierzętami poprzez:

1) prowadzenie zwierzęcia (w tym psów) na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i ras psów uznanych w odrębnych przepisach za agresywne dodatkowo w kagańcu;

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, parkach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies. Nieczystości umieszczone w opakowaniach ulegających biodegradacji mogą być deponowane w pojemnikach na odpady komunalne.

 

Ponadto przypominamy o obligatoryjnym obowiązku dokonywania okresowych szczepień czworonogów p. wściekliźnie. W tym celu uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

Aby zapoznać się z dokumentem kliknij na poniższy obrazek.

 

wscieklizna_20191.jpg

 

Jednocześnie przypominam, iż każdy mieszkaniec ma obowiązek przestrzegania w/w przepisów Regulaminu i nie występują wbrew panującemu przekonaniu  odstępstwa dla właścicieli, których zwierząta wywodzą się z gospodarstw rolnych.


U W A  G A 

Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Regulaminie regulują m.in.

USTAWA

z dnia 20 maja 1971 r.

Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018 poz.618 z późn. zm)

Art.  54.  [Naruszenie przepisów porządkowych]

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art.  77.  [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]

§  1.  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§  2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

 

USTAWA

z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018 poz.1967 z późn. zm)

 

1a.  Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku- podlega karze grzywny.

 

Przeczytano: 655 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl